noty

noty a pomlky

20. října 2009 v 12:17 | Lady DaFfy
DRUHY NOT
Noty a pomlky
Délky neboli hodnoty zapisuje do osnovy pomocí
speciálních znaků jenž nazýváme všeobecně noty.
Délky not a délky pomlk rozlišujeme jejich tvarem.
Tvary a názvy not jsou popsány v tabulce.

Pomlky zastupují hodnotu noty ale v tomto případě nastává ticho, danou délku nehrajeme.


Noty je možné pro lepší přehled spojovat pomocí tzv. trámců

<- lekce ->

Tón, půltón, základní řada – stupnice

1. října 2009 v 14:33 | Lady DaFfy
Tón, půltón, základní řada - stupnice
Základní součástkou hudby je tón. Od jiného zvuku se liší tím, že má určitou výšku.
Tóny mají kromě výšky také svou délku. To v prvé řadě. V druhé řadě pak určitou sílu a barvu.
Výška tónu se v notách zapisuje posazením noty do některé mezery, nebo na některou linku notové osnovy. Notová osnova - to je pět vodorovných linek nad sebou.
Na začátek notové osnovy se píše klíč. Je to značka, která určí, jaký tón leží na nějaké konkrétní lince. Nejčastěji se používá klíč houslový. Je to stylizované písmeno G. Na lince kolem které se točí (druhá linka zespodu), je nota g1 (čti: gé jedna).
Od této noty se dají odpočítat ostatní tóny základní řady. Základní řada tónů vypadá takto:
A zní takto.
K zapamatování se dá použít požít tato pomůcka:
Až na notu H jsou názvy not stejné, jako začátek abecedy. Jenže základní tónová řada začíná na rozdíl od abecedy od C.
Podle těchto not se hrají tóny, které se na různé nástroje vyluzují jinak. Například na klávesách se bude tato řada hrát takto:
Není to nic složitého. Trochu horší je to u strunných nástrojů. Například u kytary.
Této základní tónové řadě se říká durová stupnice. V našem případě začíná od tónu C a tak jí říkáme prostě stupnice C - dur (čti: cé dur). Tóny stupnice se čtou stejně jako abeceda. Cé, dé, é, ef, gé, á há cé. V durové stupnici jsou mezi tóny buď celé tóny a nebo půltóny.
Celý tón vypadá (kupříkladu na kytaře) takto:
Je to vzdálenost dvou políček - dvou pražců, tedy dvou půltónů.
Půl tón je jen jedno políčko.
Ve stupnici C-dur jsou dva půltóny mezi tóny E F a mezi tóny H C. Někdy se říká, že jsou mezi třetím, čtvrtým a sedmým, osmým stupněm. Číslice nad notovou osnovou v následujícím obrázku označují stupně.
Pokud víme, kde leží ve stupnici půltóny a celé tóny, můžeme kromě jiného poměrně snadno stejně znějící (v našem případě durově znějící) stupnici zapsat nebo zahrát i od jiného tónu, než je C.
Toto je konec první lekce. Hudba se skládá mimo jiné právě ze stupnic. Je dobré těm nejpoužívanějším rozumět. Skladby, které hrajeme se nám budou kromě jiného i lépe pamatovat. Ve druhé lekci bude řeč o posuvkách.

JAK NA NOTY - noty durové stupnice

1. října 2009 v 14:28 | Lady DaFfy
JAK NA NOTY - noty a durové stupnice
originální článek MusicBook.cz
Noty jsou základním prvkem hudby. Určují délku a výšku tónu podle umístění na notové osnově a tempa určeného v předtaktí. Notová osnova je pět vodorovných linek, na a mezi které se umisťují noty.
Vezměme, ale notovou osnovu hezky od jejího začátku tedy klíče.
Nejznámější a také nejpoužívanější je notový klíč houslový někdy zvaný také G-klíč, protože leží na notě G a basový klíč někdy zvaný F-klíč protože leží na notě F můžeme se, ale setkat i klíčem altovým.
Za klíč se poté uvádí předznamenání. To jsou křížky nebo béčka (b), se kterými se seznámíme později. Po předznamenání se uvádí tempo, které může být čtvrťové nebo osminové. Za tempem pak již následuje notový zápis.
Noty mají různou délku , která určuje jak dlouho daný tón bude znít při hře na hudební nástroj. Noty mají následující délky: Celá , Půlová , Čtvrťová , Osminová , Šestnáctinová , Dvaatřicetinová , Čtyřiašedesátinová .

Při hudbě jsou často používány také pauzy. V notovém zápise se těmto pauzám říká pomlka a mají také svojí délku a značku. Pomlka celá , pomlka půlová , pomlka čtvrťová , pomlka osminová , pomlka šestnáctinová , pomlka dvaatřicetinová , pomlka čtyřiašedesátinová


Nejdůležitější pojmy a vysvětlení máme za sebou. Ted se podíváme na stupnice v houslovém a basovém klíči. Pokud se chcete učit hru na klavír je dobré již od začátku umět číst v notách s oběmi notovými klíči. Houslový klíč se na klavíru hraje převážně pravou rukou a basový rukou levou. Není však žádnou výjimkou použití houslových klíčů pro obě ruce.
Nyní se, ale pojde seznámit se stupnicemi.
Základní stupnicí je stupnice C-dur. Nemá žádné předznamenání (žádné křížky "#" ani béčka "b") a začíná tónem C, který se v notovém zápisu (s houslovým klíčem), píše jednu linku pod notovou osnovou, tak jak je vidět na obrázku (viz obrázek c-dur).
V zápise s basovým klíčem začíná "c" 2 linky pod notovou osnovou. (viz obrázek c-dur).

G-Dur má jeden křížek a to na notě F. Křížkem se F zvyšuje na Fis.


D-Dur má dva křížky na notách F a C. Tóny se zvyšují na Fis a Cis.


A-Dur má křížky tři a to Fis, Cis a zvýšené G na Gis.


E-Dur se čtyřmi křížky. Fis, Cis, Gis a zvýšené D na Dis


H-Dur má pět křížků. Fis, Cis, Gis, Dis, a Ais což je zvýšené A.


Fis-Dur má šest křížků. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis což je zvýšené E.
Cis-Dur má maximální počet křížků a to sedm. Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis a zvýšené H na His.


Nyní se přesuneme od durových stupnic s křížkem k durovým stupnicím s "béčkama".


F-Dur má jedno "b" a to na tónu H. "b" snižuje tón H na B. Při hraní na klavír POZOR NA PRSTOKLAD
B-Dur má dvě béčka: B a snížené E na Es POZOR NA PRSTOKLAD při hře na klavír


Es-Dur má béčka již tři: B, Es, a nově snížené A na As. POZOR NA PRSTOKLAD při hře na klavír.


As-Dur se čtyřmi béčky: B, Es, As, a snížené D na Des. POZOR NA PROSTOKLAD při hře na klavír
Des-Dur tato stupnice má pět béček. B, Es, As, Des a Ges což je snížené G. POZOR NA PRSTOKLAD při hře na klavír.


Ges-Dur má šest "b" novým béčkem je snížené C na Ces. B, Es, Des, Ges, Ces.


Ces-Dur má sedm "b": B, Es, Des, Ges, Ces a nově snížené F na Fes.

Snad Vám jsou nyní základy stupnic a not jasné. V příštím díle jak na noty se podíváme na stupnice molové.

NOTOVÁ OSNOVA+NOTY A KLÍČE

1. října 2009 v 14:19 | Lady DaFfy

Notová osnova+ noty a klíče

2. září 2007 v 12:53
Vysvětlivky-* něco na víc nebo pro pochopení
Takže dáme uplný základ - Osnova
Notová stupnice má 5 linek a 4 mezery. *Notovou osnovu vlastně má snad každý.Když roztáhnete dlanˇ tak ji uvidíte.-Máte 5 prstů(linek) a 4 mezery.*
Tak ted víte jak osnova vypadá a můžete si jí nakreslit.:


Noty
Když se podíváte na osnovu tak vypadá prázdná a my si ji skusíme vyplnít.Ne tím že si tam nakreslíme sluníčko a domeček ale my si tam nakreslíme noty.
Nota se kreslí takle: půl krožku (nahoře ) a pod ten půl kroužek přidáme druhou půlku kroužku.

Jak poznáme noty
Celá nota-neni vybarvená nemá nožičku
Půlová nota- má nožičku neni vybarvená
čtvrtová- je vybarvená a má nožičku
osminová-je vybarvená mánožičku a praporek
šestnáctinová-je vybarvená má nožičku a 2praporky
Klíče
Klíče jsou vždy na začátku osnovy*odemiká osnovu a hlavně noty.Podle klíče poznáme v jaké tonině máme hrát.-Houslový klíč .Leží na druhé lince od spoda a hraje:U klavíru pravá ruka ,kytary,flétny a jiné vysoce hrající nástroje.


-Basový klíč.Leží na 4 lince od spoda ahraje: u klavíru levá ruka,baskytary ,kontrabas ajiné hluboce znějící nástroje.
Je dobré si pamatovat, že C1 je v houslovém klíči umístěna na první pomocné lince pod osnovou a v basovém klíči na první pomocné lince nad osnovou.
Dále existují ještě tenorový klíč a altový klíč, tím se ale zabývat nemusíte, to už do základů nepatří .

TÓNY

1. října 2009 v 11:00 | Lady DaFfy

Tóny

Dogma: Existuje 12 tónů.
Značka
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
B
H
Čtení
Cis
Dis
É
Ef
Fis
Gis
Á

 
 

Reklama